Internacjonalizacja MŚP – 50% dofinansowania na wprowadzenie produktów na wybrane rynki zagraniczne

0
49
targi111

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące wsparcia przedsiębiorcy (MŚP) w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne. 

Wsparciu podlegają projekty związane z dostosowaniem m.in. procesów/produktów/usług/ systemu dystrybucji do wymagań nowych klientów, przepisów i norm obowiązujących w krajach, do których kierowana będzie oferta oraz nakłady inwestycyjne niezbędne do wprowadzenia zmian organizacyjnych wewnątrz firmy, w celu przygotowania jej do internacjonalizacji działalności.

Dofinansowanie można także uzyskać na wsparcie usług doradczych jako element kompleksowego projektu.

Dofinansowaniu podlega też udział w różnego rodzaju wydarzeniach (targach, imprezach wystawienniczych) jako dodatkowy element projektu ściśle związany z realizacją strategii internacjonalizacji.

Kto może składać wniosek?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach niniejszego postępowania są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa:

a) Spełniające kryteria dot. statusu przedsiębiorstwa wynikające z załącznika nr I do Rozporządzenia nr 651/2014. Status przedsiębiorstwa jest weryfikowany zarówno na etapie oceny projektu, jak również przed podpisaniem umowy o dofinansowanie,

b) Posiadające wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

c) Prowadzące działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły oraz mające siedzibę lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego) albo stałe/ dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) na terenie województwa podkarpackiego przez okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc wstecz od dnia ogłoszenia naboru i uzyskujące przychody z ww. działalności. W tym okresie działalność wnioskodawcy nie może podlegać zawieszeniu.

Termin i sposób składania wniosku o dofinansowanie w ramach naboru

Nabór odbywa się od dnia 31.01.2024 r. od godz. 0.00 do dnia 29.02.2024 r. do godz. 23.59.

Maksymalny % poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie (środki UE):

 • Pomoc de minimis – 50 %.
 • RPI: Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo – 50 %.
 • RPI: Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP- 50%.
 • RPI: Pomoc na udział MŚP w targach – 50%.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie wynosi 100 000 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie wynosi 500 000 PLN

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej.

Katalog wydatków kwalifikowalnych jest katalogiem zamkniętym i obejmuje:

 • nabycie usług doradczych od podmiotów zewnętrznych, bezpośrednio
  związanych z realizacją projektu – niemających charakteru ciągłego ani
  okresowego, niezwiązanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi
  przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne
  usługi prawnicze, reklamowe lub marketingowe:
  a) usługi dotyczące opracowania nowej strategii związanej z internacjonalizacją
  działalności MŚP obejmujące:
  – analizę możliwości eksportowych przedsiębiorcy poprzez zbadanie
  produktu/produktów przedsiębiorstwa na wybranych rynkach zagranicznych
  z wykorzystaniem metody kluczowych czynników sukcesu oraz
  z uwzględnieniem barier wejścia na te rynki zagraniczne z podsumowaniem
  w formie analizy SWOT oraz wniosków, zawierających rekomendacje na
  temat dalszej internacjonalizacji oferty eksportowej przedsiębiorstwa;
  – wskazanie rynku/rynków docelowych wraz z uzasadnieniem (kluczem)
  wyboru, projekcją możliwości sprzedaży na tych rynkach zagranicznych,
  a także identyfikację potencjalnych odbiorców / kontrahentów na rynkach;
  – analizę posiadanego modelu biznesowego oraz ewentualnych zmian tego
  modelu w zakresie internacjonalizacji na wybranych rynkach zagranicznych
  z wykorzystaniem modelu CANVAS;
  – opracowanie koncepcji wejścia na rynek zagraniczny poprzez szczegółowe
  określenie działań mających na celu przygotowanie do wdrożenia nowego
  modelu biznesowego na poszczególnych rynkach;
  – zalecane działania w zakresie zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie
  związane z wdrożeniem do działalności eksportowej;
  – strategię marketingową zakładającą wybór najefektywniejszych narzędzi
  i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń
  targowych, wystaw, oszacowanie budżetu działań promocyjnych w jaki sposób
  będą budowane relacje z przyszłymi klientami; jakie interakcje z klientem będą
  dokonywane w procesie sprzedaży i obsługi, jakie będą formy komunikacji
  i promocji;
  – przeprowadzenie analizy finansowej obejmującej źródła przychodów
  i kosztów, sposobu płatności i modelu rozliczeń; szacunkowej ceny produktów;
  poziomu marży; oszacowania przychodów w pierwszym kwartale lub roku –
  a ile w kolejnych, podstawowych grup kosztów oraz ich zmian, spodziewanych
  zysków, dodatkowych źródeł finansowania internacjonalizacji, w szczególności
  programów publicznych;
  – rekomendacje w zakresie ewentualnego nabycia środków trwałych oraz
  wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do przygotowania oferty
  produktowo – usługowej do potrzeb internacjonalizacji.
  Komponent związany z opracowaniem Strategii w zakresie umiędzynarodowienia
  działalności przedsiębiorstwa może stanowić wydatek kwalifikowany w wysokości nie
  więcej niż 30 tys. zł.
  Za kwalifikowalne uznaje się koszty usług doradczych dotyczących opracowania
  strategii internacjonalizacji, jeśli zostały poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy
  przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
  Kwalifikowanie powyższych kosztów jest możliwe tylko w ramach pomocy de
  minimis.

  b) usługi dotyczące przygotowania do wdrożenia nowej strategii związanej
  z internacjonalizacją działalności MŚP, w szczególności:
  – poszukiwanie i wybór partnerów handlowych, a w efekcie nawiązanie
  kontaktów z partnerami zagranicznymi, przygotowanie ofert współpracy oraz
  przygotowanie etapu negocjacji handlowych;
  – przygotowanie produktu do potrzeb nowego rynku docelowego, koncepcji
  marki lub wizerunku przedsiębiorstwa (w tym m.in. badanie marketingowe na
  rynku docelowym);
  – przygotowanie metod dystrybucji i rozwiązań w zakresie obsługi otoczenia
  formalno- prawnego umożliwiającego wejście na dany rynek zagraniczny;
  – przygotowanie do uzyskania niezbędnych dokumentów, certyfikatów, koncesji,
  akredytacji, homologacji, ochrony własności przemysłowej lub innych
  dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia sprzedaży
  produktów/świadczenia usług na docelowym rynku zagranicznym;
  – przygotowanie kampanii promocyjnej, materiałów reklamowych,
  promocyjnych, których dotyczy projekt na rynkach zagranicznych;
  – projektowanie katalogów i charakterystyki technicznej produktów, wzornictwa
  opakowań, projektowanie znaków firmowych, towarowych i marek
  produktowych;
  – tworzenie, gwarancji, regulaminów i innych dokumentów niezbędnych dla
  wprowadzenia produktu na nowy rynek.
  Wykonanie usługi doradczej musi zostać potwierdzone raportem
  z przeprowadzonego doradztwa, efekt usługi doradczej musi mieć charakter
  dokumentu.
  Kwalifikowanie powyższych kosztów jest możliwe na podstawie art. 18 GBER.
 • nabycie nowych środków trwałych na stałe zainstalowanych w projekcie, ściśle
  związanych z realizacją projektu oraz zarekomendowanych w przedłożonej
  strategii internacjonalizacji, pod warunkiem, że środki te będą włączone w rejestr
  środków trwałych beneficjenta oraz wydatki te będą traktowane jako wydatek
  inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości o ile środek trwały nie jest:
  – gruntem (nr 0 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
  – budynkiem i lokalem, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu
  mieszkalnego oraz spółdzielczym prawem do lokalu niemieszkalnego (nr 1
  według Klasyfikacji Środków Trwałych);
  – środkiem transportu (nr 7 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
  – maszyną do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (nr 58 według
  Klasyfikacji Środków Trwałych);
  – maszyną, urządzeniem i narzędziem rolniczym i gospodarki leśnej (nr 59
  według Klasyfikacji Środków Trwałych);
  – wyposażeniem, aparatem i sprzętem medycznym (nr 802 według Klasyfikacji
  Środków Trwałych);
  – wyposażeniem technicznym dla prac biurowych (nr 803 według Klasyfikacji
  Środków Trwałych);
  – narzędziem, przyrządem, ruchomością i wyposażeniem pozostałym (nr 809
  według Klasyfikacji Środków Trwałych).
 • modernizacja posiadanej aparatury, urządzeń i innych składników wyposażenia
  infrastruktury technicznej, związanych z przygotowaniem oferty produktowo –
  usługowej firmy do potrzeb internacjonalizacji;
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych m.in. w formie licencji, praw
  autorskich w szczególności oprogramowania pod warunkiem, że będą:
  – zarekomendowane w strategii internacjonalizacji;
  – wykorzystywane wyłącznie przez nabywcę;
  – podlegać amortyzacji;
  – nabyte od osoby trzeciej na warunkach rynkowych;
  – stanowiły majątek beneficjenta;
  – zostanie zachowany okres trwałości.
  Kwalifikowanie powyższych kosztów jest możliwe na podstawie art. 14 GBER
 • wydatki na działania promocyjne i informacyjne na rzecz upowszechnienia
  przygotowanej oferty produktowo – usługowej firmy do potrzeb internacjonalizacji
  (materiały reklamowe i promocyjne);
 • nabycie usług translacyjnych związanych z przygotowaniem oferty produktowo –
  usługowej firmy do potrzeb internacjonalizacji;
  Koszty promocji oraz tłumaczeń zaplanowane we wniosku o dofinansowanie projektu
  nie mogą przekroczyć 10 % kwoty wydatków kwalifikowanych, weryfikowanych na
  moment złożenia wniosku o dofinansowanie.
  Kwalifikowanie powyższych kosztów jest możliwe w ramach pomocy de
  minimis.

 • koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa
  przedsiębiorstwa w międzynarodowych targach, imprezie wystawienniczej:
  a) wynajęcie powierzchni wystawienniczej;
  b) zaprojektowanie i zabudowę stoiska wystawienniczego (projekt zabudowy
  stoiska oraz zabudowa stoiska nie mogą zostać ujęte w ewidencji środków
  trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Beneficjenta);
  c) zakup usług w zakresie organizacji i obsługi stoiska;
  d) zakup usług w zakresie transportu (lotniczy, kolejowy, drogowy, morski) osób,
  eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem, odprawą
  celną i kosztami spedycji;
  e) reklamę w mediach targowych;
  f) opłatę rejestracyjną za udział w targach oraz wpis do katalogu targowego;
  g) podróże służbowe (bezpośrednia podróż do miejsca docelowego
  i zakwaterowanie) maksymalnie trzech osób uczestniczących w targach,
  imprezie wystawienniczej, w okresie nie dłuższym niż dwa dni przed
  rozpoczęciem i dwa dni po zakończeniu imprezy targowej, wystawienniczej, w
  zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie ustalania
  należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub
  samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza
  granicami kraju;
  h) opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz dla osób uczestniczących
  w targach, wystawach.
  Koszty udziału w targach nie mogą przekroczyć 20 % kwoty wydatków
  kwalifikowanych, weryfikowanych na moment złożenia wniosku o dofinansowanie.
  Kwalifikowanie powyższych kosztów jest możliwe na podstawie art. 19 GBER.

 • Wydatki niekwalifikowalne stanowią wydatki niewyszczególnione w wydatkach
  kwalifikowalnych. Przykłady wydatków niekwalifikowalnych:
  • wydatki na nabycie robót i materiałów budowlanych związane z budową,
   rozbudową oraz remontem pomieszczeń obiektów budowlanych, budowli i
   lokali, za wyjątkiem wydatków, które zwiększają wartość początkową
   zakupionych w ramach projektu maszyn i urządzeń, a związane są z
   technologicznymi wymaganiami maszyn/urządzeń i są niezbędne w celu
   spełnienia wymogów koniecznych dla funkcjonowania projektu (np. fundamenty
   pod maszynę);
  • nabycie nieruchomości (zabudowanej i niezabudowanej, w tym grunty), nabycie
   prawa użytkowania wieczystego lub innych tytułów prawnych do nieruchomości;
  • nabycie używanych środków trwałych;
  • nabycie środków transportu;
  • nabycie materiałów biurowych i eksploatacyjnych;
  • nabycie usług szkoleniowych z wyłączeniem instruktażu związanego z zakupem
   środków trwałych;
  • wydatki poniesione na dokumentację konkursową niezbędną do przygotowania
   projektu wraz z załącznikami (m.in.: biznesplan, raport oddziaływania na
   środowisko, operat szacunkowy) za wyjątkiem usługi doradczej związanej
   z opracowaniem nowej strategii internacjonalizacji;
  • nabycie oprogramowania CRM (zarządzanie relacjami z klientem);
  • koszty związane z utworzeniem siedziby/oddziału/biura na nowym rynku;
  • koszty podróży służbowych w celach innych niż bezpośrednio związane z
   realizacją projektu;
  • koszty transportu i podróży w miejscu odbywania się imprez targowych
   i wystawienniczych (np. przejazd z hotelu do hali wystawienniczej);
  • faktoring;
  • wydatki poniesione na obowiązkowe działania informacyjno – promocyjne
   projektu niezwiązane z promocją produktu będącego przedmiotem
   internacjonalizacji;
  • wydatki związane z bieżącą działalnością firmy (koszty ogólne);
  • koszty osobowe – wynagrodzenia;
  • podatek VAT, również w przypadku braku prawnej możliwości jego odzyskania
   na gruncie prawodawstwa krajowego;
  • koszty nabycia usług doradczych mających charakter ciągły lub okresowy, które
   są związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak
   rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze,
   reklamowe, marketingowe, a także usługi realizowane wewnętrznie u
   Wnioskodawcy (przez pracowników Wnioskodawcy) oraz przez osoby i
   podmioty z nim powiązane;
  • koszty usługi projektowania i tworzenia stron internetowych;
  • koszty uzyskania decyzji administracyjnych;
  • wydatki określone jako niekwalifikowane w Wytycznych dotyczących
   kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

Pomagamy w napisaniu wniosku , w pełnej obsłudze realizacji i rozliczania projektu.

Zainteresowanych naszą pomocą prosimy o wypełnienie ankiety na naszej stronie.

Chcesz wiedzieć więcej Zadzwoń! +48 22 300 94 93

Poprzedni artykułDotacja dla woj. małopolskiego w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0. – do 80% dofinansowania
Następny artykułDofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy – do 80% dofinansowania