Dotacja dla woj. małopolskiego w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0. – do 80% dofinansowania

0
51
cyfryzacja

Dla woj. małopolskiego ogłaszony został nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 1, Działania 1.11 rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0. typ projektu A. Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0

DLA KOGO?
Przedsiębiorstwa MŚP, które prowadzą działalność na terenie województwa małopolskiego.

NA CO?
Typ projektu obejmuje wsparcie działań służących transformacji cyfrowej/Przemysł 4.0, w zakresie wytwarzanych produktów, oferowanych usług, stosowanych procesów lub przyjętych modeli biznesowych, a także działań podnoszących poziom cyberbezpieczeństwa.

Poprzez transformację cyfrową/Przemysłu 4.0 należy rozumieć proces adaptacji przez przedsiębiorstwa szerokiego katalogu cyfrowych rozwiązań w zakresie produkcji przemysłowej, świadczenia usług i modeli biznesowych, w tym wykorzystujących rozwiązania z obszaru big data, sztucznej inteligencji, wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, automatyki i robotyki, druku addytywnego, technologii teleinformatycznych oraz komunikacji pomiędzy maszynami oraz człowiekiem a maszynami, z uwzględnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tych rozwiązań, do projektowania, zarządzania, monitorowania lub optymalizowania procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie lub związanych z nimi procesów logistycznych.

WYMAGANIA:

 • Realizacja projektu na terenie województwa małopolskiego.
 • Wdrożenie rozwiązań robotycznych/cyfrowych o specjalistycznym charakterze. Zwykłe oprogramowanie biurowe, księgowe, systemy operacyjne nie będą kwalifikowały się do objęcia wsparciem.
 • Działania realizowane w ramach projektu muszą wynikać z planu transformacji cyfrowej/w kierunku Przemysłu 4.0. Opracowanie planu transformacji cyfrowej następuje przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Usługa doradcza w zakresie opracowania planu transformacji cyfrowej będzie mogła być zrealizowana przez Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych lub inne wyspecjalizowane ośrodki innowacji/ekspertów.

PREFERENCJE:

 • pozytywny wpływ wdrażanych rozwiązań na pracowników Wnioskodawcy, jego dostawców lub klientów
 • wdrożenie innowacji produktowej (w skali firmy)
 • wpisywanie się w obszary regionalnych inteligentnych specjalizacji (nauki o życiu; energia zrównoważona; technologie informacyjne i komunikacyjne; chemia; produkcja metali i wyrobów metalowych; elektrotechnika i przemysł maszynowy; przemysły kreatywne i czasu wolnego)
 • projekty realizowane na terenie obszarów zmarginalizowanych oraz zagrożonych trwałą marginalizacją (62 gminy wskazane w SRWM 2030)

Koszty kwalifikowalne:

 • zakup usług doradczych na potrzeby opracowania i wdrożenia planu transformacji cyfrowej/ w kierunku Przemysłu 4.0.
  Usługa doradcza w zakresie opracowania planu transformacji cyfrowej będzie mogła być zrealizowana przez: Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych, Jednostki naukowe, Akredytowane ośrodki innowacji, Przedsiębiorców posiadających status centrum badawczo-rozwojowego, Centra transferu technologii, Spółki celowe, Inne podmioty posiadające adekwatne doświadczenie tzn. udokumentowane 50 godzin świadczenia usług doradczych w obszarze transformacji cyfrowej/w kierunku Przemysłu 4.0 lub wykonanie co najmniej 2 planów/audytów dotyczących obszaru transformacji cyfrowej/w kierunku Przemysłu 4.0.
 • W ramach projektu możliwość rozliczenia wydatku na opracowania planu transformacji cyfrowej będzie w ramach pomocy de minimis. Usługi, nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego i nie mogą być związane z bieżącą działalnością operacyjną wnioskodawcy, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy.
 • zakup nowych środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego, wspierających rozwój działalności gospodarczej w kierunku cyfryzacji i Przemysłu 4.0,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych, w tym oprogramowania, w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej w celu wprowadzenia rozwiązania cyfrowego/technologicznego do działalności przedsiębiorstwa,
 • roboty budowlane, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń,
 • komponent uzupełniający projektu: usługi szkoleniowe dotyczące podnoszenia kompetencji i umiejętności przedsiębiorstw niezbędnych w procesach transformacji (cross-financing).

Ile można zyskać?
Wsparcie będzie udzielane z różnego rodzaju pomocy:

W odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych wynosi nie więcej niż:
a) mikro i małe przedsiębiorstwa – 60%,
b) średnie przedsiębiorstwa – 50%.
W odniesieniu do pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych wynosi nie więcej niż 50%.

Maksymalna intensywność pomocy de minimis wynosi 80% kosztów kwalifikowanych.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych w projekcie: 200 000 PLN

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych w projekcie: 3 000 000 PLN

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 29 grudnia 2023 r. do 4 kwietnia 2024 r.

Pomagamy w napisaniu wniosku , w pełnej obsłudze realizacji i rozliczania projektu.

Zainteresowanych naszą pomocą prosimy o wypełnienie ankiety na naszej stronie.

Poprzedni artykułOrganizacja reprezentująca interesy polskich przedsiębiorców – PRZEDSIĘBIORCY_PL
Następny artykułInternacjonalizacja MŚP – 50% dofinansowania na wprowadzenie produktów na wybrane rynki zagraniczne