Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy – do 80% dofinansowania

0
56

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2025 r.

Konkurs jest ogłaszany w ramach Programu dofinansowania płatników składek.

Celem Konkursu jest wybór projektów, które dotyczyć będą:

 • poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi,
 • zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

Przedmiot dofinansowania

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • środki ochrony indywidualnej.

Warunki udziału w konkursie

Do konkursu może przystąpić płatnik składek, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
 • nie zalega z opłacaniem podatków;
 • nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Termin składania wniosków o dofinansowanie: 26 lutego 2024 r. – 27 marca 2024 r.

Minimalna kwota dla jednego wnioskodawcy – 10 000 zł

Maksymalne dopuszczalne kwoty dofinansowania projektu wynoszą :

 • dla działań inwestycyjnych – 299 000,00 zł,
 • dla działań inwestycyjno-doradczych – 300 000,00 zł, w tym:
  • 299 000,00 zł na działania inwestycyjne,
  • 1 000,00 zł dla działań doradczych.
 • Kwoty dofinansowania są kwotami brutto w PLN.

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 80% szacowanej wartości projektu, ale nie więcej niż maksymalna kwota dofinansowania.

UWAGA! Projekt musi obejmować działania inwestycyjne! Nie będą dofinansowywane projekty dotyczące wyłącznie działań doradczych!

Termin realizacji projektu nie może być krótszy niż 3 miesiące i dłuższy niż 6 miesięcy

Pomagamy w napisaniu wniosku , w pełnej obsłudze realizacji i rozliczania projektu.

Zainteresowanych naszą pomocą prosimy o wypełnienie ankiety na naszej stronie.

Chcesz wiedzieć więcej Zadzwoń! +48 22 300 94 93

Poprzedni artykułInternacjonalizacja MŚP – 50% dofinansowania na wprowadzenie produktów na wybrane rynki zagraniczne
Następny artykułDo 70% na dofinansowanie opracowania nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych