Home Dotacje UE Program FENG – Ścieżka SMART nabór do 30 X 2023

Program FENG – Ścieżka SMART nabór do 30 X 2023

0
98

Ścieżka Smart jest przeznaczona dla firm na różnych etapach rozwoju: takich, które zaczynają działalność innowacyjną, takich, które ją rozwijają, i dla liderów innowacji.

Ścieżka SMART to jeden z najatrakcyjniejszych konkursów w ramach Programu FENG na lata 2021-2027. Konkurs skierowany jest do projektów charakteryzujących się wyższym stopniem innowacyjności (co najmniej w skali kraju).

W ramach Ścieżki SMART przedsiębiorcy (zarówno MSP, jak i duże firmy) otrzymają możliwość pozyskania finansowania na kompleksowe projekty składające się z elastycznie dobieranych modułów obejmujących prace B+R, wdrożenie innowacji, rozwój infrastruktury B+R, transformację cyfrową lub zieloną przedsiębiorstwa, internacjonalizację czy też podnoszenie kompetencji kadr.

Podejście modułowe do projektów w ramach Ścieżki SMART jest największą zmianą w stosunku do podejścia stosowanego we wcześniejszych perspektywach finansowych UE. Dzięki nowemu podejściu możliwe jest zabezpieczenie finansowania na szerszy, wynikający ze strategii rozwojowej firmy, pakiet aktywności.

Szansę na dotacje mają projekty:

 • w których są realizowane prace badawczo-rozwojowe (moduł B R)
 • w których zaplanowano wdrożenie innowacji (moduł wdrożenie innowacji).
 • Oba powyższe moduły to obowiązkowe moduły każdego projektu w Ścieżce Smart, przy czym duże firmy muszą realizować moduł B+R, a mali i średni przedsiębiorcy wybrać jeden z tych modułów.

W ramach tych modułów można myśleć o:

 • rozwoju nowych metod produkcji
 • zastosowaniu nowych surowców
 • innowacyjnych rozwiązaniach zmniejszających zużycie materiałów
 • opracowaniu nowych programów komputerowych
 • opracowaniu nowych lub ulepszonych produktów.

Obszary, na które można pozyskać wsparcie w ramach kompleksowego projektu, to:

 • prace B+R (na przykład testowanie nowych materiałów, tworzenie prototypów)
 • wdrożenie innowacji (na przykład inwestycje polegające na zakupie maszyn i urządzeń czy budowa hali produkcyjnej)
 • infrastruktura B+R (na przykład zakup wyposażenia laboratorium)
 • cyfryzacja (na przykład zakup oprogramowania do sterowania produkcją)
 • zazielenienie przedsiębiorstw, czyli działania, które ograniczą zużycie surowców i energii
 • kompetencje (szkolenia dla pracowników)
 • internacjonalizacja (na przykład wyjazd na targi i przygotowanie materiałów promocyjnych na rynek zagraniczny).

Każdy moduł ma inny poziom dofinansowania.

Na przykład prace B+R mogą otrzymać dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych, a inwestycje produkcyjne – do 70%.

Wielkość wsparcia zależy również od wielkości przedsiębiorstwa: im mniejsza firma, tym na większe wsparcie może liczyć.

Na co możemy przeznaczyć finansowanie:
– Wynagrodzenia: Kosztem projektu mogą być wynagrodzenia brutto pracowników działu badawczo-rozwojowego oraz kadry technicznej, zatrudnionej na umowę o pracę oraz wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie.
– Podwykonawstwo: Do kosztów projektu możesz zaliczyć koszty usług podwykonawców, którym zlecisz przeprowadzenie konkretnych zadań w projekcie. Podwykonawcą może być jednostka naukowa, lub inne przedsiębiorstwo.
– Prototypowanie: Do kosztów projektu możesz zaliczyć również wszystkie wydatki związane z zakupem lub wytworzeniem prototypowej.
– Surowce i materiały: Dofinansowanie możesz przeznaczyć na wszelkie surowce i materiały niezbędne do badań np. odczynniki chemiczne, stal, blachy, elektrody do spawania, oleje lub inne materiały niezbędne do realizacji projektu.
– WNiP: Do kosztów projektu zaliczymy również wartości niematerialne i prawne w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej np. licencje na AutoCad lub inne profesjonalne oprogramowanie.
– Odpłatne korzystanie lub leasing: Do kosztów projektu możesz zaliczyć wynajem powierzchni niezbędnej do realizacji projektu, a także odpłatne korzystanie (wynajem lub leasing) aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym (np. frezarka, CNC, prasa).

Nawet 20 mln euro dofinansowania!

Warunki do spełnienia w Ścieżce Smart

W Ścieżce Smart przedsiębiorca ma do czynienia z trzema kategoriami kryteriów:

 • kryteriami obligatoryjnymi (obowiązkowymi – dla całego projektu i dla poszczególnych modułów)
 • kryteriami rankingującymi ustalonymi dla całego projektu
 • kryteriami rozstrzygającymi ustalonymi dla całego projektu.

Kryteria obligatoryjne to kryteria, które trzeba spełnić. Takie kryteria – oceniane według schematu spełnia/nie spełnia – zostały określone na poziomie całego projektu oraz na poziomie każdego z modułów.

Na poziome całego projektu kryteria obligatoryjne pozwalają ocenić, czy:

 • wnioskodawca jest kwalifikowany – prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polski i nie został wykluczony z konkursów o dotacje
 • spełniony jest efekt zachęty – dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oznacza to, że projekt może się zacząć najszybciej dzień po złożeniu wniosku
 • projekt jest spójny – wszystkie moduły są logiczne, racjonalne i powiązane ze sobą lub ze strategią firmy
 • projekt ma zapewnione finansowanie – trzeba zapewnić finansowanie na całość projektu, czyli koszty kwalifikowane i niekwalifikowane oraz VAT
 • projekt spełnia zasadę równości i niedyskryminacji
 • projekt spełnia zasadę zrównoważonego rozwoju
 • duże przedsiębiorstwo będzie prowadzić współpracę z podmiotami z sektora MŚP (nie dotyczy to jednak spółek o średniej kapitalizacji – small-mid caps).

Z kolei w każdym modułów kryteria obligatoryjne dotyczą między innymi zdolności do wykonania projektu, czyli:

 • zasobów ludzkich (zespół)
 • zasobów technicznych
 • racjonalności harmonogramu wykonania.

Ważne jest również zapotrzebowanie rynkowe na wyniki projektu – inaczej mówiąc: dotacje doceniają projekty, które osiągną sukces rynkowy i będą zarabiać.

Kryteria rankingujące powodują, że różne projekty mogą dostać różną liczbę punktów za te same kryteria i tym samym znaleźć się na różnych pozycjach końcowej listy ocenionych wniosków.

Kryteria rankingujące w Ścieżce Smart to:

 • innowacja w skali minimum krajowej jest efektem wyników prac B+R – punkty: 0 lub 1, lub 2, lub 3, lub 12
 • potencjał innowacji do transformacji rynku lub wykreowania nowego rynku – punkty: 0 lub 3, lub 5
 • projekt dotyczy opracowania lub wdrożenia ekoinnowacji na poziomie kraju – punkty: 0 lub 1, lub 2
 • projekt dotyczy innowacji cyfrowej na poziomie kraju – punkty: 0 lub 1, lub 2 (innowacja cyfrowa będąca jednocześnie ekoinnowacją może uzyskać punkty albo w kryterium ekoinnowacja na poziomie kraju, albo w kryterium Innowacja cyfrowa)
 • wnioskodawca będzie współpracował z organizacją badawczą lub organizacją pozarządową – punkty: 0 lub 2
 • głównym przeznaczeniem innowacji jest pozytywne znaczenie dla: jakości życia społeczeństwa lub włączenia społecznego, w tym dostępności lub poziomu zdrowia, lub spowolnienia zmian klimatu – punkty: 0 lub 2.
 • Projekt może zdobyć maksymalnie 25 punktów rankingujących.

Kryteria rozstrzygające to kryteria, których wynik bierze się pod uwagę w przypadku projektów, które otrzymały taką samą liczbę punktów, a nie wszystkie mogą otrzymać dotację (bo na przykład brakuje środków).

Wnioski można składać do 30 października 2023 r.

Pomagamy w napisaniu wniosku , w pełnej obsłudze realizacji i rozliczania projektu.

Zainteresowanych naszą pomocą prosimy o wypełnienie ankiety na naszej stronie.

NO COMMENTS