Cyfrowe MŚP – FE dla Warmii i Mazur – 70% dofinansowania

0
13

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie ogłosiła nabór w ramach działania FEWM.01.12 Cyfrowe MŚP.

O dotację będą mogły ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.

Zakres wsparcia obejmuje działania przedsiębiorstw w zakresie produkcji i usług opartych na zaawansowanych technologiach cyfrowych, w tym automatyzacja i robotyzacja procesów.

Dofinansowanie można uzyskać na realizację projektów, których:
1) minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi : 200 000,00 zł,
2) maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi: 1 500 000,00 zł

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027 wynosi 70%
wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej).

Dla projektów podlegających zasadom pomocy publicznej zastosowanie mają właściwe przepisy prawa wspólnotowego i krajowego
dotyczące zasad udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania wsparcia, w tym:
Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej maksymalny poziom dofinansowania wynosi 70%
(dla mikro i małych przedsiębiorstw) lub 60% (dla średnich przedsiębiorstw) wydatków kwalifikowalnych na poziomie
projektu.

Warunki wsparcia/ograniczenia i limity:

 1. Wsparcie procesów cyfryzacji powinno przełożyć się na podniesienie jakości i dostępności świadczonych e-usług, zwłaszcza
  dla grup defaworyzowanych. Dotyczy to przede wszystkim kwestii niepełnosprawności, miejsca zamieszkania oraz wieku
  użytkowników.
 2. Projekty muszą uwzględniać zasady uniwersalnego projektowania i stosowania w produktach projektu standardu dostępności
  cyfrowej WCAG 2.1. na poziomie AA.
 3. Wsparte przedsiębiorstwa zobowiązane będą do tworzenia i świadczenia usług elektronicznych spełniających standardy
  dostępności zgodnie z dyrektywami (UE) 2019/882 w sprawie wymogów dostępności produktów i usług i (UE) 2016/2102 w
  sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
 4. Wsparcie otrzymają przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, przy czym
  lokalizacja siedziby/oddziału musi znajdować się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Wydatki kwalifikowane w projekcie

Koszty związane z realizacją projektów obejmujących działania przedsiębiorstw w zakresie produkcji i usług opartych na zaawansowanych technologiach cyfrowych, w tym automatyzacja i robotyzacja procesów.

Do współfinansowania w ramach działania kwalifikują się poniższe wydatki:
1) zakup wartości niematerialnych i prawnych, w tym zakup patentów, licencji, know-how, zakup nieopatentowanej wiedzy technicznej w szczególności oprogramowania;
2) zakup serwerów, sprzętu komputerowego, innych maszyn, urządzeń niezbędnych do wdrożenia technologii cyfrowych, w tym automatyzacji i robotyzacji procesów,
3) wydatki poniesione na podatek od towarów i usług w przypadku:
a) projektów, których całkowity koszt (z VAT) wynosi mniej niż 5 000 000 EUR;
b) projektów z pomocą publiczną lub z pomocą de minimis, których całkowity koszt (z VAT) wynosi mniej niż 5 000 000 EUR oraz projektów, których koszt całkowity (z VAT) wynosi co najmniej 5 000 000 EUR a VAT nie może zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe. Jednocześnie decydujące dla kwalifikowalności wydatku jest to, czy istnieje prawna możliwość odzyskania VAT z budżetu państwa, a nie czy VAT w danym przypadku rzeczywiście zostanie odzyskany.

Wydatki niekwalifikowalne w projekcie:
1) podatek od czynności aportu wnoszonego do spółek prawa handlowego i cywilnego;
2) poniesione na opracowanie lub aktualizację studium wykonalności/biznes planu lub ich elementów powyżej 10.000,00 zł;
3) w przypadków projektów partnerskich, w których uczestniczy co najmniej 4 partnerów wydatki poniesione na opracowanie lub aktualizację studium wykonalności/biznes planu lub ich elementów powyżej 20. 000,00 zł;
4) kolejna wersja studium wykonalności/biznesplanu, dokumentacji technicznej (kwalifikuje się jedna wersja dokumentu: opracowanie lub aktualizacja);
5) zakup nieruchomości, w tym praw związanych z zakupem nieruchomości;
6) zakup materiałów lub robót budowlanych;
7) odszkodowania za zajęcie cudzej nieruchomości na czas prowadzenia robót budowlanych;
8) roboty budowlane dodatkowe nieprzewidziane na etapie składania wniosku o dofinansowanie;
9) roboty realizowane metodą gospodarczą, tzn. samodzielne wykonywanie prac na budowie oraz samodzielny zakup materiałów budowlanych;
10) przebudowa urządzeń obcych, jeśli konieczność ich przebudowy wynika z projektu budowlanego;
11) wydatki związane z uzyskaniem prawa dostępu do terenu budowy;
12) roboty zamienne;
13) koszt sporządzenia dokumentacji powykonawczej oraz opłaty z tytułu ubezpieczeń i gwarancji związanych z realizacją nowej inwestycji;
14) usługa inżyniera kontraktu poniesiona w okresie gwarancyjnym (po zakończeniu robót budowalnych);
15) nadzór/ Inwestor zastępczy/ Inżynier kontraktu (kategoria WOD2021: nadzór/zarządzanie inwestycją): nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski jeśli koszty te związane (zintegrowane) są z kosztami inwestycyjnymi, tj. powinny być ponoszone w tym samym czasie, co prace na gruncie, budynkach, maszynach oraz powinny być uznawane za część inwestycji;
16) nabycie usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania tworzącego rozwiązanie związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem;
17) zakup usług informatycznych, technicznych, doradczych, prowadzących do wytworzenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem;
18) zakup usług translacyjnych;
19) wydatki na promocję projektu;
20) wydatki związane z audytem projektu;
21) koszty amortyzacji;
22) zakup środków transportu;
23) wydatki na dostęp do Internetu (np. abonament);
24) koszty bieżącego utrzymania i napraw infrastruktury;
25) koszty ubiegania się i uzyskania certyfikatów zarządzania jakością;
26) zakup używanego sprzętu;
27) wydatki na szkolenia pracowników;
28) zakup szkoleń specjalistycznych bezpośrednio związanych z uruchomieniem i obsługą systemów zarządzania przedsiębiorstwem dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu;
29) koszty pośrednie;
30) koszty związane z zaangażowaniem personelu;
31) zarządzanie i obsługa projektu, w tym przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz wniosków o płatność rozliczających wydatki w projekcie;
32) zakup tzw. gadżetów – np. kubków, słodyczy, czapeczek, smyczy, breloczków, długopisów, notatników, odzieży, itp.);
33) wydatki operacyjne;
34) wydatki na poprawę wydajności energetycznej projektu;
35) wydatki związane z opieką serwisową/asystą techniczną sprzętu i oprogramowania zakupionego w ramach projektu w okresie po realizacji projektu;
36) promocja projektu poniesiona niezgodnie z Wytycznymi dotyczącymi informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 oraz przekraczająca 5% wydatków kwalifikowanych i wyższa niż 150.000,00 zł brutto;
37) inne wydatki poniesione niezgodnie z typem projektu uwzględnionym w SZOP Priorytet 1 Gospodarka EFRR, Działanie 1.12 Cyfrowe MSP;
38) Wydatki niezgodne z Rozporządzeniami wynikającymi z SZOP:
– Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
– Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
– Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027;
– Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027.

Termin składania wniosków:
od 25 czerwca 2024 r. od godziny 10:00 (rozpoczęcie naboru)
do 23 lipca 2024 r, do godziny 23:59

Pomagamy w napisaniu wniosku , w pełnej obsłudze realizacji i rozliczania projektu.

Zainteresowanych naszą pomocą prosimy o wypełnienie ankiety na naszej stronie.

Poprzedni artykułDo 85% na wzornictwo w MŚP – pieniądze na rozwój w Polsce Wschodniej