ARiMR ogłosił nowy nabór wniosków z KPO dla MŚP w zakresie przetwórstwa

0
151

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków w ramach KPO dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury.

Termin naboru: od 17 października 2022 r. do 18 listopada 2022 r


Wsparcia udziela się na:

1) zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury;

2) zakup nowych środków transportu wykorzystywanych do gospodarki magazynowej oraz do przewozu i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury lub produktów wytworzonych z tych produktów w wyniku prowadzonej działalności w zakresie przetwórstwa;

3) budowę, w tym rozbudowę i nadbudowę, przebudowę lub remont:

a) budynków i budowli przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury,

b) obiektów infrastruktury towarzyszącej związanej z wykonywaną działalnością w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz gospodarowania odpadami i ochroną środowiska.

Wsparcia udziela się na przedsięwzięcia, których realizacja trwa nie dłużej niż 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r. Szczegółowy zakres wsparcia został określony w rozporządzeniu wykonawczym.

Kto może ubiegać się o pomoc?
Wsparcie może być udzielone osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 702/2014”, jeżeli:

1) wykonuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub działalność w zakresie wytwarzania produktów będących wynikiem tego przetwarzania, niebędącą działalnością wymienioną w załączniku do rozporządzenia (tabela poniżej);

2) ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 203, 219 i 1270);

3) jest pełnoletnia – w przypadku osoby fizycznej.

Powyższe warunki powinny być spełnione co najmniej w dniu złożenia wniosku o objęcie wsparciem.

RODZAJE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYŁĄCZONE ZE WSPARCIA

11.01.Z – Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi – z wyjątkiem produkcji alkoholu etylowego, po przetworzeniu przeznaczonego do spożycia

11.04.Z – Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych

11.05.Z – Produkcja piwa

12.00.Z – Produkcja wyrobów tytoniowych

Forma udzielania wsparcia

Wsparcie jest udzielane w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Refundacji podlegają koszty przedsięwzięcia kwalifikującego się do wsparcia, poniesione przez beneficjenta, w wysokości do 50 % kosztów kwalifikowalnych.

Wsparcie jest udzielane do wysokości limitu, który wynosi:

1) 3 000 000 zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status mikroprzedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014;

2) 10 000 000 zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status małego przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014;

3) 15 000 000 zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014.

Minimalna wysokość wsparcia przyznawana na przedsięwzięcie wynosi 100 000 zł.

W przypadku przetwarzania produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury, i wytwarzania w ramach tego procesu produktów nierolnych, maksymalny poziom wsparcia na realizację przedsięwzięcia obliczany jest zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022–2027.

Podmioty ubiegające się o przyznanie wsparcia mają również możliwość skorzystania z zaliczek na realizację przedsięwzięcia w wysokości do 50% wartości wsparcia, jeżeli przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie wystąpił o przyznanie tej zaliczki i jej wypłatę we wniosku o objęcie wsparciem, zaś przedsięwzięcie nie zostało rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o objęcie wsparciem.

Warunkiem ubiegania się o wypłatę zaliczki jest posiadanie przez wnioskodawcę wyodrębnionego rachunku bankowego albo rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na który będzie przekazana ta zaliczka.

W przypadku przyznania zaliczki przedsiębiorca objęty wsparciem jest obowiązany do ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej, gdy:

1) ubiega się o zaliczkę w wysokości powyżej 1 000 000 zł i jest podmiotem, który wykonuje działalność na terytoriom RP w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów krócej niż 3 lata;

2) ubiega się o zaliczkę w wysokości powyżej 3 000 000 zł.

Pomagamy w napisaniu wniosku a także w pełnej obsłudze realizacji i rozliczania projektu.

Zainteresowanych naszą pomocą prosimy o wypełnienie ankiety na naszej stronie.

Poprzedni artykułJakie cechy powinien mieć sprzedawca samochodów w salonie?
Następny artykułDotacja dla MŚP – Łódzkie