Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego (zwany dalej „Regulaminem”)

I. Informacje o Sklepie Internetowym
Sklep internetowy B2B, działa pod adresem b2-biznes.pl/sklep i prowadzony jest przez Linea Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-001 Warszawa) przy ulicy Al. Jana Pawła II 43A/37B wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Wydział XIII, prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, pod numerem KRS 0000746388 o numerze NIP 7010847807, o numerze REGON 381118373. Spółka Linea Group Sp. z o.o. posiada kapitał zakładowy w wysokości 5000zł., opłacony w całości. Adres do korespondencji: Linea Group Sp. z o.o., Sklep Internetowy B2-Biznes.pl , Al. Jana Pawła II 43A/37B,  01-001 Warszawa.

Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres sklep@b2-biznes.pl lub pod numerem telefonu: +48 (22) 100 54 53 (opłata wg. cennika właściwego operatora).

Na potrzeby niniejszego Regulaminu B2-Biznes.pl/sklep zwana jest dalej „B2-Biznes.pl”.

II. Strony transakcji
1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca (zwaną dalej „Klientem”).
2. Stroną dokonującą sprzedaży poprzez Sklep Internetowy jest B2-Biznes.pl.
3. Sklep Internetowy prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną. Przez sprzedaż detaliczną rozumiana jest sprzedaż co najwyżej pięciu (5) takich samych lub podobnych Produktów.

III. Ochrona danych i polityka prywatności
1. B2-Biznes.pl jest Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu Internetowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
2. Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
3. B2-Biznes.pl przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji zamówienia. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia. B2-Biznes.pl w celu realizacji zamówienia udostępnia dane osobowe Klienta innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorzy płatności, ubezpieczyciele, serwisy aukcyjne.
4. B2-Biznes.pl za zgodą Klienta przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingowych.
5. B2-Biznes.pl za zgodą Klienta udostępnia dane osobowe Klienta osobom trzecim.
6. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
7. Klient zapisując się na newsletter B2-Biznes.pl wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami).
8. Klient może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania newslettera B2-Biznes.pl.
9. Szczegółowa treść Polityki Prywatności znajduje się na stronie.

IV. Produkty
1. Sklep Internetowy oferuje towary i usługi (zwane dalej „Produktami”).
2. Wszystkie produkty dostępne w B2-Biznes.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
3. Zdjęcia Produktów to ilustracje poglądowe, które w niektórych przypadkach mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu Produktu. Nie wpływa to jednak na właściwość Produktu.
4. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego). Nie stanowią one również zapewnienia sprzedawcy w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami).
5. Produkty promocyjne, wyprzedażowe bądź Produkty nie należące do stałej oferty Sklepu Internetowego są dostępne w ilości ograniczonej. Realizacja zamówienia na te Produkty uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia.
6. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do wycofania z oferty niektórych Produktów, w szczególności tych które nie są dostępne u producentów bądź dystrybutorów B2-Biznes.pl.

V. Ceny
1. Wszystkie ceny prezentowane przez Sklep Internetowy podawane są w polskich złotych (PLN).
2. Ceny podawane przez Sklep Internetowy zawierają wszelkie podatki oraz cła i są wyrażone w kwocie brutto. Cena Produktu nie zawiera opłat za dostarczenie Produktu do Klienta.
3. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Produktów znajdujących się w ofercie.

VI. Zamówienie
1. Warunkiem złożenia zamówienia na Produkty oferowane przez Sklep Internetowy jest rejestracja (w przypadku Klienta, który nigdy wcześniej nie dokonał zakupu bądź nie założył konta w Sklepie Internetowym) oraz akceptacja Regulaminu wraz z pozostałymi warunkami sprzedaży oraz Polityka prywatności i klauzul dotyczących przetwarzania danych osobowych.
2. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy. W sytuacjach wyjątkowych możliwe jest złożenie zamówienia telefonicznie pod numerem telefonu 22 100 54 53. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 16.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
3. Doręczenie zamówienia złożonego przez Klienta potwierdza wiadomość elektroniczna (e-mail) wysłana przez Sklep Internetowym. Wiadomość ta stanowi jedynie informację o dostarczeniu wiadomości elektronicznej na serwer Sklepu Internetowego.
4. Sklep Internetowy rozpatruje złożone zamówienie pod kątem poprawności oraz możliwości jego realizacji. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność Produktu w magazynie Sklepu Internetowego bądź u producentów lub dystrybutorów B2-Biznes.pl. W przypadku niedostępności Produktów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o statusie zamówienia i możliwości jego realizacji. Klient w terminie dwóch (2) dni powinien ustosunkować się do informacji Sklepu Internetowego na temat przeszkód w realizacji jego zamówienia. Brak decyzji Klienta co do sposobu realizacji jego zamówienia, po upływie tego terminu, jest równoznaczny z odstąpieniem od realizacji zamówienia.
5. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia w przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin. W takiej sytuacji Sklep Internetowy może odstąpić od realizacji zamówienia.
6. Klient ma prawo do modyfikacji zamówienia dopóki Sklep Internetowy nie potwierdził możliwości, gotowości i przystąpienia do realizacji zamówienia.
7. Sklep Internetowy potwierdza możliwość, gotowość i przystąpienie do realizacji zamówienia wysyłając do Klienta wiadomość elektroniczną (e-mail). Treść złożonego zamówienia oraz treść zaakceptowanego przez Klienta Regulaminu stanowią istotne warunki umowy sprzedaży i są dostępne na koncie Klienta.
8. Sklep Internetowy dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był dogodny dla Klienta. Okres realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności Produktu oraz terminów dostaw, jednak podstawowy czas realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze od otrzymania płatności na konto Sklepu internetowego lub operatora płatności elektronicznych.

VII. Płatność
1. Sklep Internetowy oferuje następujące sposoby płatności za zamówienie:

  • Płatność on-line ( płatność kartą, płatność on-line za pomocą banku)
  • Płatność przelewem na konto firmy
  • Płatność za pobraniem

2. Szczegółowe informacje zapisane są w oddzielnej zakładce „ sposoby płatności”

VIII. Dostawa i odbiór
1. Informacje o kosztach związane z wysłaniem przesyłki z Produktami znajdują się w oddzielnej zakładce „Dostawa”
2. Każdorazowa zmiana adresu odbiorcy jest odpłatna.
3. Dostawa Produktów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.
4. Odbiór przesyłki z Produktami może być dokonany:
a. W punkcie odbioru osobistego – Al. Jana Pawła II 43A/37B , 01-001 Warszawa.
5. Termin dostawy określa firma kurierska, lecz nie powinien on być dłuższy niż pięć (5) dni.
6. W przypadku odbioru przesyłki zawierającej Produkty, Klient w obecności osoby dostarczającej przesyłkę zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, Klient zobowiązany jest poinformować o tym osobę dostarczającą przesyłkę i w obecności tej osoby spisać stosowny protokół reklamacji. Protokół reklamacji jest warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej przez firmę kurierską.
7. Bez względu na miejsce odbioru Produktów, odbiór musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Złożony podpis będzie traktowany jako potwierdzenie zgodności zamówienia z zawartością przesyłki.
8. Z chwilą odbioru przez Klienta przesyłki, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i uszkodzenia Produktów.
9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w zamówieniu, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Klient.

IX. Odstąpienie od umowy
1. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 30 maja 2014 (o prawach konsumenta), Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru Produktów. Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu produktu znajdują się w zakładce „Realizacja zwrotów”
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie przysługuje Klientowi w wypadkach:
a.   świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 14-dniowego terminu,
b.   dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta   ich  oryginalnego opakowania,
c.    umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
d.    świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
e.    świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
f.     dostarczania prasy,
g.    usług w zakresie gier hazardowych.
3. W celu usprawnienia procesu odstąpienia od umowy, Klient proszony jest o wypełnienie poniższego wzoru dokumentu:

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

B2-Biznes Sklep
Linea Group Sp.  z o.o.
Aleja Jana Pawła II 43A/37B
01-001 Warszawa
sklep@b2-biznes.pl

Ja ……………………………………………………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy kupna następującej/ych rzeczy…………………… ………………………………………………………………., numer oferty……………………………………………………………………………………………………..
Data zawarcia umowy to…………………………………………., data odbioru……………….. ………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………………………….

Adres……………………………………………………………………………………………………………………..
Data……………………………………………………………………………………………………………………….

i przesłania go na adres e-mail: sklep@b2-biznes.pl. W odpowiedzi Klient otrzyma od Sklepu Internetowego numer zwrotu, którym należy oznaczyć przesyłkę ze zwracanymi Produktami.
4. Klient w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia Sklepowi Internetowemu Produkty w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
5. Zwrot Produktów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni.
6. Koszt przesyłki ze zwracanymi Produktami ponosi Klient, chyba że przedsiębiorca zgodził się na ich ponoszenie lub nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia inny niż zwykły oferowany przez Sprzedawcę, konsument nie może żądać zwrotu dodatkowych kosztów.
7. Sklep Internetowy dokonana zwrotu płatności w ciągu 14 dni. Zwrot pieniędzy powinien być dokonany w taki sam sposób, w jaki Konsument zapłacił, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób płatności niewiążący się dla niego z żadnymi kosztami.

X. Procedury reklamacyjne
1. Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań, aby oferowane Produkty były jak najwyższej jakości. Sklep Internetowy wyraża nadzieję, że zakupiony produkt będzie działał bezawaryjnie przez cały okres eksploatacji.
2. W przypadku wystąpienia usterek Sklep Internetowy wszczyna na żądanie klienta procedury reklamacyjne, o których mowa w poniższych punktach niniejszego Regulaminu
3. Sklep Internetowy prowadzi wsparcie techniczne pod numerem telefonu 22 100 54 53 oraz za pośrednictwem drogi elektronicznej (adres e-mail: sklep@b2-biznes.pl). Wszelkie zapytania dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu nabytych Produktów powinny być zgłoszone pracownikom działu wsparcia technicznego, który wstępnie zdiagnozuje usterkę. Jeżeli ustalenie przyczyn wadliwego działania Produktu nie będzie możliwe, pracownicy działu wsparcia technicznego poinformują Klienta o dalszym postępowaniu.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona maksymalnie w ciągu 30 dni od momentu jej wpłynięcia do B2-Biznes.pl

XI. Rękojmia i niezgodność Produktu z umową
1. B2-Biznes.pl rozpoznaje reklamacje Klientów Sklepu Internetowego złożone na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz z treści ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. (Dz. U. z 2002 r., 141, poz. 1176 ze zmianami) w zakresie niezgodności Produktu z umową oraz Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi.
2. Informacje na temat zgłaszania reklamacje w trybie określonym w niniejszym punkcie Klient może uzyskać dzwoniąc na numer telefonu 22 100 54 53.
3. Wadliwy Produkt można dostarczyć bezpośrednio do placówki handlowej B2-Biznes.pl lub wysłać do serwisu centralnego po wcześniejszym skontaktowaniu się z działem wsparcia technicznego.

Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczegółowych, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami).
2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle zawartej umowy jest sąd właściwy dla miejsca jej wykonania.
3. Sklep Internetowy uprawniony jest do zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku zaistnienia: siły wyższej, innych okoliczności niemożliwych do przewidzenia bądź zapobieżenia, zmiany obowiązujących przepisów prawa, złożenia wniosku o upadłość B2-Biznes.pl, zmiany cen, zmian zachodzących u kontrahentów i partnerów biznesowych B2-Biznes lub znaczącej zmiany w strukturze przedsiębiorstwa B2-Biznes.pl. Klient będzie informowany o każdorazowej zmianie Regulaminu przez Sklep Internetowy.