Strona główna Strony internetowe

Strony internetowe

strony internetowe

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Bu­du­je­my kom­plek­so­wo re­spon­syw­ne stro­ny in­ter­ne­to­we.Wy­ko­rzy­stu­je­my CMS Word­Press, co umoż­li­wia stwo­rze­nie efek­tow­nej, no­wo­cze­snej stro­ny, która jest pro­sta w ob­słu­dze i sa­mo­dziel­nym do­da­wa­niu tre­ści. Za­le­tą sys­te­mu za­rzą­dza­nia tre­ścią Word­Press jest jego czę­sta ak­tu­ali­za­cja. Nie wy­stę­pu­je tu rów­nież ry­zy­ko “przy­wią­za­nia klien­ta do wy­ko­naw­cy” – takie stro­ny są per­spek­ty­wicz­ne i łatwe w roz­wo­ju. Do­brze wy­ko­na­na stro­na, bę­dzie efek­tyw­nym na­rzę­dziem słu­żą­cym przez lata.

Dbamy o to, aby kod na­szych stron in­ter­ne­to­wych speł­niał bran­żo­we stan­dar­dy. Dzię­ki temu stro­na in­ter­ne­to­wa nie ze­sta­rze­je się i przez lata bę­dzie do­brze współ­pra­co­wa­ła ze wszyst­ki­mi urzą­dze­nia­mi (sta­cjo­nar­ny­mi i mo­bil­ny­mi).

Przy­wią­zu­je­my uwagę do opty­ma­li­za­cja kodu stro­ny, jak i jej tre­ści pod SEO – dla­te­go mamy pew­ność, że bę­dzie do­brze współ­pra­co­wa­ła z wy­szu­ki­war­ka­mi in­ter­ne­to­wy­mi, a po­zy­cjo­no­wa­nie jej nie spra­wi pro­ble­mów.

Two­rzy­my kom­plek­so­wo: od etapu ana­li­zy po­trzeb klien­ta, po in­sta­la­cję stro­ny na ser­we­rze i wy­peł­nie­nie jej tre­ścia­mi.

Projektujemy grafikę dla stron, sklepów internetowych oraz aplikacji internetowych i mobilnych.Tworzymy eleganckie grafiki idące z duchem czasu oraz oczekiwaniami klienta. Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych. Mamy spore doświadczenie w projektowaniu zarówno dla dużych jak i małych firm.

Współpracujemy z zespołami wdrożeniowymi, doradzamy, a przede wszystkim oddajemy grafiki przystosowane do wdrożeń. Nie projektujemy rzeczy oderwanych od rzeczywistości. Mamy świadomość trendów oraz rozwiązań technicznych aktualnie używanych i poruszamy się w ich obrębie.

Projektujemy makiety funkcjonalne dla stron, sklepów internetowych oraz aplikacji internetowych i mobilnych.Tworzymy makiety w oparciu o popularne narzędzia do prototypowania. Nieustannie śledzimy nowe trendy w projektowaniu i wyciskamy z nich wszystko co najlepsze.

Ważnym jest dla nas łatwa obsługa naszych rozwiązań przez użytkowników, wyznajemy zasadę: “użytkownik nie musi myśleć” – tworzymy rozwiązania, które po prostu są intuicyjne, proste i w oparciu o funkcjonalności, z którymi użytkownicy są już zaznajomieni.

Obsługa serwerowa + poczta elektroniczna

Tworząc strony internetowe, robimy to pod klucz. Oznacza to, że zajmiemy się również zakupem miejsca na serwerze, domenami i innymi technikaliami. Tworzymy również skrzynki poczty elektronicznej, kopie bezpieczeństwa.

Nasi klienci nie muszą martwić się technicznymi zawiłościami, otrzymują gotowe rozwiązania.

Administracja stronami internetowymi

Ustalamy indywidualne ryczałty na obsługę stron internetowych, w zależności od jej zakresu.Dbamy o obsługę techniczną naszych klientów. Podczas korzystania z naszych stron internetowych, można oczywiście samodzielnie aktualizować i dodawać treści – my jednak wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom i “trzymamy rękę na pulsie”, aby wszystko działało jak należy.