Ścieżka Smart jest przeznaczona dla firm na różnych etapach rozwoju: takich, które zaczynają działalność innowacyjną, takich, które ją rozwijają, i dla liderów innowacji. Ścieżka SMART to jeden z najatrakcyjniejszych konkursów w ramach Programu FENG na lata 2021-2027. Konkurs skierowany jest do projektów charakteryzujących się wyższym stopniem innowacyjności (co najmniej w skali kraju). W ramach Ścieżki SMART...
Innowacje odgrywają kluczową rolę w napędzaniu rozwoju społeczeństwa, gospodarki i nauki. Przez lata pojęcie innowacji stało się nieodłączną częścią dziedziny zarządzania, a osiągnięcia innowacyjne w różnych dziedzinach życia codziennego są nieustannie obserwowane. Innowacje szczególnie są ważnym elementem pozyskania środków z Unii Europejskiej. Jednak aby zrozumieć i mierzyć innowacje w...
PARP ogłasił nabór wniosków do konkursu „Wzornictwo w MŚP” Oferta skierowana jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej. Celem konkursu jest kompleksowe wsparcie firm z sektora MŚP w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych w celu lepszego dostosowania ich oferty do potrzeb, wymagań i oczekiwań klientów...
Dlaczego EIT Jumpstarter? EIT Jumpstarter 2023- jeden z najlepszych europejskich programów pre-akceleracyjnych. EIT Jumpstarter kierowany jest do studentów/ek, doktorantów/ek, naukowców/czyń, innowatorów/rek i młodych przedsiębiorców/czyń  z pomysłem na produkt lub usługę w sektorze cyfryzacji, rolno-spożywczym, surowcowym, energetycznym, opieki zdrowotnej, mobilności miejskiej lub produkcji, którzy chcą przenieść swój pomysł w biznes, przy...
Czy warto zainwestować w samochód elektryczny, zależy od indywidualnych potrzeb, preferencji oraz możliwości finansowych. Samochody elektryczne mają kilka zalet, takich jak niższe koszty eksploatacji, mniejsza ilość ruchomych części, co może wpłynąć na mniejszą ilość awarii, niższe koszty paliwa (elektryczność zamiast benzyny czy oleju napędowego) oraz mniejszy wpływ na środowisko...
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działania 3.3 Innowacje w MŚP, typ projektu: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, nr RPMA.03.03.00-IP.01-14-122/22 Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach konkursu są mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa, które...
Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego ogłosiła nabór w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.3:Zwiększenie konkurencyjnościMŚP, Poddziałanie II.3.1: Innowacje w MŚP. Dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty polegające na:− wdrożeniu wyników prac B+R;− wdrożeniu innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług,w tym ekoinnowacji. Kwota...
EIC Accelerator to program skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) ze wszystkich branż, w tym startupów działających for-profit, pochodzących z państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z programem Horyzont Europa. Konkurs skierowany jest do firm, które mają duży potencjał wzrostu i chcą wdrażać innowacyjne rozwiązania. Każda innowacja może liczyć na odpowiednie...
Ministerstwo Zdrowia – Departament Innowacji ogłosiło Nabór Wniosków w ramach Projektu grantowego pn. „Dostępność Plus dla zdrowia” , realizowanego w ramach Programu OperacyjnegoWiedza Edukacja Rozwój. Celem wsparcia grantowego jest poprawa dostępności placówek podstawowej opieki zdrowotnej dlaosób ze szczególnymi potrzebami poprzez wdrożenie wybranych wymagań określonych w„Standardzie Dostępności POZ”. Nabór wniosków prowadzony jest...
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)jako Operator Programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” ogłosiła konkurs w schemacie Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue Growth Program ma przyczynić się do osiągnięcia celów ogólnych Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021,tj. do zmniejszenia ekonomicznych i społecznych dysproporcji w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego,...