Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące wsparcia przedsiębiorcy (MŚP) w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.  Wsparciu podlegają projekty związane z dostosowaniem m.in. procesów/produktów/usług/ systemu dystrybucji do wymagań nowych klientów,...
Dla woj. małopolskiego ogłaszony został nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 1, Działania 1.11 rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0. typ projektu A. Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0 DLA KOGO?Przedsiębiorstwa MŚP, które prowadzą działalność na terenie województwa małopolskiego. NA CO?Typ projektu obejmuje wsparcie działań...
50% dofinansowania na projekty obejmujące działania ukierunkowane na wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców MŚP na rynkach międzynarodowych, w szczególności poprzez udział w wydarzeniach targowych wskazanych na liście wydarzeń targowych, na których będą realizowane stoiska narodowe dla sektora, w który wpisuje się projekt oraz wyjazdowych misjach gospodarczych. O dofinansowanie mogą ubiegać ...
Wsparcie zostanie skierowane do przedsiębiorstw z sektora MŚP. Projekt będzie musiał przyczynić się do dywersyfikacji gospodarczej podregionów górniczych objętych transformacją. Wsparcie zostanie udzielone na realizację projektów inwestycyjnych przez przedsiębiorstwa produkcyjne jak i usługowe. Na co można otrzymać dofinansowanie środki trwałe/dostawy, wartości niematerialne i prawne, pomoc szkoleniowa, koszty pośrednie. Wsparcie mogą otrzymać wyłącznie projekty zlokalizowane w...
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków na Kompleksowe wsparcie MŚP w procesie transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez automatyzację i robotyzację procesów. Wnioski mogą składać firmy MŚP z obszarów Polski Wschodniej, tj. województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (m. st. Warszawa oraz powiaty:...
Polska otrzyma z drugiej edycji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 320,1 mln franków szwajcarskich. Umowę w tej sprawie podpisali 5 grudnia 2022 r. w Warszawie minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda i sekretarz stanu ds. gospodarki Szwajcarii Helene Budliger Artieda. Szwajcaria, chociaż nie jest członkiem Unii Europejskiej, wspiera rozwój kilkunastu państw...
Ogłoszony został nabór w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 Priorytet FELD.01 Fundusze europejskie dla innowacyjnego Łódzkiego Działanie FELD.01.05 Konkurencyjność MŚP na inwestycje w obszarach technologii Przemysłu 4.0 (rozumianego jako zmiany polegające przede wszystkim na automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji przedsiębiorstw, zwiększeniu wykorzystania systemów procesowych, przestawieniu firm na cyfrowy...
Ścieżka Smart jest przeznaczona dla firm na różnych etapach rozwoju: takich, które zaczynają działalność innowacyjną, takich, które ją rozwijają, i dla liderów innowacji. Ścieżka SMART to jeden z najatrakcyjniejszych konkursów w ramach Programu FENG na lata 2021-2027. Konkurs skierowany jest do projektów charakteryzujących się wyższym stopniem innowacyjności (co najmniej w skali kraju). W ramach Ścieżki SMART...
Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie dla Kredytu ekologicznego FENG. Wnioski można składać: od 13 czerwca 2023 r. do 17 sierpnia 2023 r. godz. 16:00 Wnioski mogą składać, Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa small mid-caps oraz mid-caps.  Dofinansowanie jest przeznaczone na modernizację posiadanej infrastruktury w celu ograniczenia...
PARP ogłasił nabór wniosków do konkursu „Wzornictwo w MŚP” Oferta skierowana jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej. Celem konkursu jest kompleksowe wsparcie firm z sektora MŚP w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych w celu lepszego dostosowania ich oferty do potrzeb, wymagań i oczekiwań klientów...