Ułatwienia dla MSP

papieryOd 1 stycznia 2015 roku małe i średnie firmy korzystają z ułatwień wprowadzonych przez nową ustawę o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Szacuje się, że korzyści dla przedsiębiorców, w pierwszym roku obowiązywania ustawy, mogą wynieść ok. 0,9 mld zł.

Ustawa to czwarty pakiet rozwiązań deregulacyjnych, które mają ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej. Dotychczasowe ustawy deregulacyjne wprowadziły 284 zmiany w 109 ustawach. Nowe rozwiązania mają ułatwić kontakty przedsiębiorców z administracją oraz zmniejszyć koszty. Wprowadzono także zapisy wzmacniające płynność finansową oraz społeczną odpowiedzialność biznesu.

Jednym z zadań nowej regulacji jest poprawa konkurencyjności naszych terminali przeładunkowych i portów morskich, takich jak Szczecin-Świnoujście, Gdynia, Gdańska w porównaniu z ośrodkami zagranicznymi m.in. w Holandii, Niemczech lub Rosji. Osiągnięciu założonego celu ma służyć obniżenie barier dla przepływu towarów oraz uproszczeniu procedur, które wiążą się z odprawą. Istotną zmianą jest stosowanie zbliżonych form rozliczania podatku granicznego VAT do sposobu niemieckiego lub holenderskiego. Dzięki temu towary krajowych importerów będą przechodziły odprawy w polskich portach, co zwiększy poziom obrotu towarami.

Zmniejszono obowiązki statystyczne wobec startujących mikroprzedsiębiorstw. Nie muszą, przez pierwszy rok kalendarzowy prowadzenia działalności, przekazywać danych statystycznych, z wyjątkiem tych, których złożenie wynika z obowiązków nałożonych prawem unijnym lub innymi umowami międzynarodowymi. Dodatkowo start-upy zostały zwolnione z obowiązku uzyskania w urzędzie skarbowym potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R.

Uproszczono dostęp do świadczeń finansowanych przez NFZ. Płatnicy składek, którzy za ubezpieczonych wnoszą tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne, nie są już zobligowani do składania comiesięcznego raportu. Natychmiastowe potwierdzenie uiszczenia opłat można wygenerować z działającego od 2013 roku elektronicznego systemu Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorcy (eWUŚ). Płatnik składek nie jest także zobligowany do weryfikowania danych przekazanych do ZUS, a w związku z tym zniesiono karę za niewywiązanie się z tego obowiązku. Do tej pory wynosiła ona 5 tys. zł.

Poszerzono także zakres działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Podmioty te mogą udzielać poręczeń spłat pożyczek i spłat odsetek od kredytów lub pożyczek. Dzięki temu mniejsze firmy, realizujące projekty powiązane z ochroną środowiska, będą miały ułatwiony dostęp do finansowania zewnętrznego.

Nowe rozwiązania obowiązują od 1 stycznia 2015 roku.

Na podstawie: ksiegowosc.infor.pl

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Adres email nie będzie publikowany