Ubezpieczeni będą lepiej chronieni

dziura-w-budzecieRada Ministrów przyjęła projekt ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, który został przedstawiony przez ministra finansów. Wdrożono do niego zapisy dyrektywy 2009/138/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 25 listopada 2009 roku, regulującej kwestie związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności ubezpieczeniowej oraz reasekuracyjnej.

Nowe zapisy mają nieść korzyści społeczne i gospodarcze dla wszystkich stron, w tym dla ubezpieczonych, ubezpieczających, uprawnionych z umów ubezpieczenia, jak i zakładów reasekuracyjnych. Zmiany mają przede wszystkim zmniejszyć zagrożenie niewypłacalności zakładów ubezpieczeniowych, poprawić ich konkurencyjność, a także zwiększyć transparentność podejmowanych działań i wprowadzić lepszą ocenę ryzyka.

Nowy system wypłacalności zakładów ubezpieczeniowych i zakładów reasekuracyjnych będzie opierał się na 3 filarach: wymogu ilościowym (kapitałowym), wymogu jakościowym (system zarządzania i proces nadzorczy) oraz obowiązku informacyjnym zakładów ubezpieczeń i reasekuracji oraz dyscypliny rynkowej.

Wprowadzono również nowe podejście do wypłacalności ubezpieczycieli. Położono nacisk na powiązanie wymogów kapitałowych z rzeczywistym ryzykiem, na jakie narażony jest zakład ubezpieczeń, co oznacza odejście od ujęcia wypłacalności tylko w aspekcie ilościowo określonych wymogów kapitałowych.

Zdecydowano się również na wprowadzenie dodatkowych rozwiązań o charakterze prokonsumenckim. Wzmocniono prawa osób ubezpieczonych w ubezpieczeniach na cudzy rachunek m.in. zobowiązano ubezpieczycieli do przekazywania ubezpieczonym i ich spadkobiercom informacji związanych z przebiegiem postępowania likwidacyjnego. Firmy ubezpieczeniowe będą musiały przed zawarciem umowy o charakterze inwestycyjnym przeprowadzić analizę potrzeb ubezpieczanego w celu ocenienia, jaka umowa będzie dla niego najlepsza. Ponadto ubezpieczony będzie mógł odstąpić od umów ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym zawartych po dniu wejścia w życie ustawy.

Na mocy ustawy zwiększono kompetencje Komisji Nadzoru Finansowego. Może ona kontrolować działalność oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji z całej Unii Europejskiej. Ponadto będzie mogła wydawać rekomendacje w zakresie niezbędnym do zrealizowania wytycznych i zaleceń Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych.      

Zapisy ustawy wejdą w życie na początku 2016 roku.

Zapraszamy do komentowania w Strefie Eksperta  http://www.b2-biznes.pl/index.php/strefa-eksperta

Na podstawie: www.premier.gov.pl    

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Adres email nie będzie publikowany