Ponad 180 mln dla średnich przedsiębiorstw w woj. lubelskim

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Konkurs nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/17.

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości

Nabór trwa do 10 kwietnia 2017r.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego

Z konkursu wykluczone są mikro i małe przedsiębiorstwa!.

Dofinasowanie można otrzymać w trzech płaszczyznach:

  • Płaszczyzna infrastruktury – stworzenie lub doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub  ulepszonych produktów bądź usług.
  • Płaszczyzna nowych technologii – rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne).
  • Płaszczyzna inwestycyjna – działania związane z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu.
  • Płaszczyzna wdrożeniowa w przedsiębiorstwach – wdrażanie wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej.

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi 60%.

Na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu przeznacza się środki w wysokości nie większej niż 189 711 907,00 PLN. Przewidziano także rezerwę na odwołania w wysokości 10% alokacji na konkurs, tj.: 18 971 190,00  PLN.

Do oceny projektów zarówno oceny formalnej jak i  merytorycznej zostaje powołana  Komisja  Oceny  Projektów  w skład  której  wchodzą  pracownicy powołani  do całościowej oceny projektów a także jeśli dodatkowo wymaga tego charakter projektu powoływani  są eksperci  zewnętrzni. Eksperci  zewnętrzni  powoływani  są  do wydania   opinii dotyczącej  określonego  zagadnienia w  ramach  oceny  kryteriów  technicznych i finansowo-ekonomicznych.

Decyzję o wyborze projektów do dofinansowania podejmuje Zarząd Województwa Lubelskiego. Wybór następuje na podstawie projektów ocenionych pozytywnie spełniających kryteria wyboru projektów oraz uzyskały wymaganą liczbę punktów.

Wybór kolejnych projektów do dofinansowania, następuje na zasadzie równego traktowania Wnioskodawców zgodnie z kolejnością zamieszczenia projektów na liście, które uzyskały taką samą liczbę punktów w ramach konkursu.

 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pozyskaniem dotacji i współpracą w tym zakresie z Grupą EU Dotacje, zapraszamy do wypełnienia ANKIETY.

Autor: Grzegorz Wołkowicz

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Adres email nie będzie publikowany