Nowe tereny pod inwestycje w woj. podlaskim

droga

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasił nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Osi Priorytetowej I Wzmocnienie Potencjału i Konkurencyjności Gospodarki Regionu na Działanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Tereny inwestycyjne.

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty dotyczące stworzenia nowej oraz rozwoju istniejącej infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, tj. obejmujące uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych, w szczególności prace studyjno-koncepcyjne,  badania geotechniczne, uzbrojenie w media, budowa lub modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego. Wydatki na wewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną – jako uzupełniający element projektu dotyczącego kompleksowego przygotowania terenu inwestycyjnego – stanowić mogą jedynie mniejszą część budżetu projektu. Preferowane jest wykorzystanie pod inwestycje terenów zdegradowanych i miejskich nieużytków.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne jst, ich i stowarzyszenia.

Na dofinansowanie projektu w ramach konkursu przeznacza się 60 mln zł.

Udział środków UE  w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 95%. W przypadków projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania ustalony zostanie na poziomie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu.

Nabór wniosków trwa do 15 kwietnia 2016 r.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pozyskaniem dotacji i współpracą w tym zakresie z Grupą EU Dotacje, zapraszamy do wypełnienia ANKIETY.

Masz pytania lub chcesz wyrazić swoje opinie dotyczące dotacji, gospodarki, czy warunków prowadzenia działalności gospodarczej? Zapraszamy do odwiedzenia STREFY EKSPERTA.

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Adres email nie będzie publikowany