Miliard na B+R w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój   2014–2020 organizuje konkurs na dofinansowanie projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe.

Program przeznaczony jest dla podmiotów spełniających kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy. Wybór projektów następuje w trybie konkursowym.

Jesteś przedsiębiorcą? Planujesz wprowadzić na rynek nowy produkt lub technologię? Dzięki środkom Unii Europejskiej prace badawczo-rozwojowe mogą służyć podniesieniu innowacyjności Twojego przedsiębiorstwa. Wszystko to dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej.
Główny cel tematyczny projektu to wsparcie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji. Wsparcie to pozwoli udoskonalić szeroko rozumianą infrastrukturę badań i innowacji oraz zwiększyć zdolność przedsiębiorców w zakresie badań i innowacji. Wsparcie to pozwoli również wprowadzić innowacyjne rozwiązania, których celem jest wzmocnienie przedsiębiorstwa na rynku.

W ramach projektu przewidziano różne poziomy wsparcia.

W obszarze mikroprzedsiębiorstw dla badań przemysłowych założono poziom do 80% wydatków kwalifikowanych, dla prac rozwojowych do 60 % wydatków kwalifikowanych. Analogiczne założenia przyjęto w obszarze małych przedsiębiorstw. Dla średnich przedsiębiorstw założono wydatki kwalifikowane dla badań przemysłowych na poziomie 75% kosztów, a w przypadku prac rozwojowych na poziom 50%. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych projektu nie może przekroczyć 50 mln EURO.

W konkursie można złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie dla danego projektu.

Wnioskodawcy przysługuje całość praw majątkowych do wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych będących rezultatem projektu. Umowy zawarte z podwykonawcami nie mogą naruszać tej reguły.

Wnioskodawca może rozpocząć realizację projektu przed rozstrzygnięciem konkursu, z zastrzeżeniem, że koszty kwalifikowane projektu mogą zostać poniesione najwcześniej w dniu następującym po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Projekt musi się wpisywać w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację.

Na realizację projektu jest czas do 31 grudnia 2023 r.

Zgłoszenia będą podlegały ocenie przez panel ekspertów w zakresie naukowo-technologicznym i gospodarczo-biznesowym. Wnioskodawca będzie zatem musiał obronić swój pomysł, konfrontując go w bezpośredniej rozmowie ze specjalistami. Wnioskodawca ma możliwość odniesienia się do pytań oraz ewentualnych wątpliwości członków panelu ekspertów.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi: 1 000 000 000 PLN.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi:

  • 2 mln PLN – w przypadku MŚP planujących realizację projektu na obszarze województw zaklasyfikowanych do kategorii regionów słabiej rozwiniętych (tj. województw innych niż województwo mazowieckie);
  • 5 mln PLN – w przypadku MŚP planujących realizację projektu na obszarze województwa mazowieckiego, zaklasyfikowanego do kategorii regionów lepiej rozwiniętych

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać w terminie od 1 marca do 30 czerwca 2017 r.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pozyskaniem dotacji i współpracą w tym zakresie z Grupą EU Dotacje, zapraszamy do wypełnienia ANKIETY


 Autor: Grzegorz Wołkowicz

 

 


 

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Adres email nie będzie publikowany