60 000 000,00 PLN na wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach w ramach RPO woj. podlaskiego

Projekty dotyczą wdrażania innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym.

 projekty dotyczą wdrażania innowacji produktowych

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I „Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu” zawartej w Działaniu 1.3 „Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach”. Nr naboru RPPD.01.03.00-IZ.00-20-001/17.

Nabór odbędzie się od 31 marca 2017r do  5 maja 2017  w formie dokumentu elektronicznego.

Celem konkursu jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cele szczegółowe Działania 1.3 „Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach”, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Podlaskiego. W ramach niniejszego konkursu wsparciem będą objęte projekty dotyczące wdrażania innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych. Inwestycje przeprowadzone wyłącznie w sektorze produkcyjnym.

Projekt pozwoli rozbudować przedsiębiorstwo w celu wprowadzenia na rynek nowych produktów, poprzez dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego. Pomoże w sfinansowaniu inwestycji w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny. W przypadku pomocy przyznanej na zasadniczą zmianę procesu produkcji koszty kwalifikowalne muszą przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanych z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu poprzedzających trzech lat obrotowych.
W przypadku pomocy przyznanej na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne muszą przekraczać o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.

Pomoc udzielona może być jedynie na inwestycje początkową nie służącą odtworzeniu zdolności produkcyjnych.

Wydatki mogą być kwalifikowane po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, a co za tym idzie  realizacja projektu może zostać rozpoczęta dopiero po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Za rozpoczęcie realizacji projektu uważa się rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. Za rozpoczęcie prac nie uznaje się zakupu gruntów prac przygotowawczych.

Podstawą maksymalnego dopuszczalnego poziomu dofinasowania jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w zakresie celu tematycznego 3 w zakresie wzmocnienia konkurencyjności mikro przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. Dla mikro i małych przedsiębiorstw – do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, dla średnich przedsiębiorstw – do 60%.

Minimalny wkład własny to 30% dla mikro i małych przedsiębiorstw, a średnie przedsiębiorstwo to 40%.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków objętych pomocą na usługi doradcze dla MŚP 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, bez względu na wielkość przedsiębiorcy. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków objętych pomocą de minimis 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, bez względu na wielkość przedsiębiorcy.

Na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu przeznacza się środki w wysokości nie większej niż 60 000 000,00 PLN. Przewidziano także rezerwę na odwołania w wysokości 10% alokacji na konkurs, tj.: 6 000 000,00 PLN.

Proces wyboru projektów jest podzielony na  etapy. Ogłoszenie i nabór, weryfikacja wymogów formalnych, ocena formalno-prawna oraz rozstrzygnięcie wyników orientacyjnie w listopadzie br.. Decyzję o wyborze projektów do dofinansowania podejmuje Zarząd Województwa Podlaskiego w formie uchwały. Wybór następuje na podstawie projektów ocenionych pozytywnie spełniających kryteria wyboru projektów oraz uzyskały wymaganą liczbę punktów.

Wybór kolejnych projektów do dofinansowania, następuje na zasadzie równego traktowania Wnioskodawców zgodnie z kolejnością zamieszczenia projektów na liście, które uzyskały taką samą liczbę punktów w ramach konkursu.

 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pozyskaniem dotacji i współpracą w tym zakresie z Grupą EU Dotacje, zapraszamy do wypełnienia ANKIETY.

Autor: Grzegorz Wołkowicz

 

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Adres email nie będzie publikowany