400 mln na wsparcie badań i prac rozwojowych realizowanych w przemyśle

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach: Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” szybka ścieżka dla dużych przedsiębiorstw uruchamia konkurs na dofinansowanie projektów.

Program przeznaczony jest dla podmiotów nie spełniających kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa. Wybór projektów następuje w trybie konkursowym.

Jesteś przedsiębiorcą planującym wprowadzić na rynek nowy produkt lub technologię? Prowadzisz lub planujesz badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe? Jeśli tak, to dzięki środkom z Funduszy Europejskich możesz sfinansować te działania.

Celem działania jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej.
Głównym celem tematycznym jest wsparcie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji. Prace badawczo-rozwojowe mają służyć wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań, których celem jest wzmocnienie przedsiębiorstwa na rynku. Projekty muszą przewidywać powstanie innowacji produktowej co najmniej w skali polskiego rynku. Pomoc udzielana w konkursie stanowi pomoc na projekty badawczo-rozwojowe, o której mowa w Art. 25 Rozporządzenia nr 651/2014 Komisji (UE) oraz w Rozdziale 2 Rozporządzenia MNiSW (§11 – §15).

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi 400 000 000 PLN.

Poziomy wsparcia jakie przewidziano to do 65% wydatków kwalifikowanych w przypadku badań przemysłowych oraz do 40% wydatków kwalifikowalnych w przypadku prac rozwojowych.

Całkowita wartość kosztów zakwalifikowywanych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

W konkursie można złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie dla danego projektu.

Wnioskodawcy przysługuje całość praw majątkowych do wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych będących rezultatem projektu, a umowy zawarte z podwykonawcami nie mogą naruszać tej reguły. Wnioskodawca może rozpocząć realizację projektu przed rozstrzygnięciem konkursu, z zastrzeżeniem, że koszty kwalifikowane projektu mogą być ponoszone najwcześniej w dniu następującym po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Projekt musi się wpisywać w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację.

Realizacja projektu nie może przekroczyć 31 grudnia 2023 r.

Zgłoszenia będą podlegały ocenie w ramach poszczególnych etapów. Etapy konkursu obejmują nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym, ich ocenę formalną i merytoryczną oraz opublikowanie zwycięzców konkursu.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać w terminie od 1 marca do 30 czerwca 2017 r.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pozyskaniem dotacji i współpracą w tym zakresie z Grupą EU Dotacje, zapraszamy do wypełnienia ANKIETY.


Autor: Grzegorz Wołkowicz

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Adres email nie będzie publikowany